vibrírati

vibrírati
vibrírati (∅) nesvrš. prez. vìbrīrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}titrati, treperiti
{{/c}}✧ {{001f}}njem. lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • vibrirati — vibrírati (Ø) nesvrš. <prez. vìbrīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA titrati, treperiti ETIMOLOGIJA njem. vibrieren ← lat. vibrare ≃ vibrans: vibrantan ≃ vibratio: titranje, treperenje …   Hrvatski jezični portal

  • vibrírati — am nedov. (ȋ) 1. nihati, tresti se s kratkimi, hitrimi nihaji, tresljaji: struna vibrira; motor, sveder je začel močno vibrirati; vibrirati z veliko frekvenco / glas mu vibrira / ekspr. ozračje je vibriralo od številnih glasov // teh.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vibrantan — vibràntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. a. koji može vibrirati b. koji titra, treperi; vibrirajući 2. koji je pun energije; živahan [vibrantna atmosfera, pogodna za umjetničko stvaranje] ETIMOLOGIJA vidi vibrirati …   Hrvatski jezični portal

  • vibràntan — vibrànt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji može vibrirati b. {{001f}}koji titra, treperi; vibrirajući 2. {{001f}}koji je pun energije [∼na atmosfera, pogodna za umjetničko stvaranje]; živahan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • multivibrator — mùltivibrātor m <N mn i> DEFINICIJA tehn. elektronički sklop koji djeluje kao generator pravokutnih impulsa; služi i za elektroterapiju ETIMOLOGIJA multi + v. vibrirati, vibrator …   Hrvatski jezični portal

  • pervibrator — pervìbrātor (pervibrȃtor) m DEFINICIJA tehn. priključna alatka ili alatka s vlastitim pogonom za sabijanje betona pri izradi betonskih i armiranobetonskih objekata ETIMOLOGIJA per + v. vibrirati, vibrator …   Hrvatski jezični portal

  • vibracijski — vibrácījskī prid. DEFINICIJA koji se zasniva na vibraciji SINTAGMA vibracijska bolest med. oštećenje zdravlja (cirkulacije, kostiju, zglobova, živčanog sustava i sl.) koje najčešće nastaje pri dugotrajnom radu na mjestima gdje su prisutne… …   Hrvatski jezični portal

  • vibrant — vìbrant (vibrȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA fon. suglasnik koji nastaje treperenjem (vibriranjem) pokretnog govornog organa (apeksa, uvule i sl.); titravi suglasnik, treptajnik, titrajnik ETIMOLOGIJA vidi vibrirati …   Hrvatski jezični portal

  • vibra — vȉbra ž <G mn bārā/ ī> DEFINICIJA žarg. ono što struji od jedne osobe drugoj ili što se širi u nekom prostoru i sl. i što se osjeća kao djelovanje ili utjecaj [širiti dobre/loše vibre]; vibracija ETIMOLOGIJA vidi vibrirati …   Hrvatski jezični portal

  • vibracija — vibrácija ž DEFINICIJA 1. fiz. brzo periodično gibanje oko točke ravnoteže [mehaničke vibracije; slobodne vibracije]; treperenje, titranje [vibracije električne struje]; oscilacija 2. razg. vibra, v. ETIMOLOGIJA vidi vibrirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”