stȗći

stȗći
stȗći1 svrš. prez. stúčēm, pril. pr. stȗkāvši, imp. stúci, aor. stúkoh, prid. rad. stȗkao, prid. trp. stùčen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}promijeniti površinu, oblik ili uništiti što udarcem ili udarcima (npr. udarcima čekića površinu ili ukras na površini pročelja zgrade, istaknute dijelove na skulpturi kao što je nos, rep itd.); otući b. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}lakomisleno uložiti novac u što, olako potrošiti, rastepsti novac 2. {{001f}}{{/c}}(što, čega){{c=0}},{{/c}} {{c=1}}v. {{ref}}nakȑcati{{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}∼ kome rogove {{c=0}}silom upokoriti koga{{/c}}
————————
stȗći2 reg. prez. stúćēm, pril. pr. stȗkāvši, prid. trp. stùčēn〉, {{c=1}}v. {{ref}}istući{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • stući — stȗći1 svrš. <prez. stúčēm, pril. pr. stȗkāvši, imp. stúci, aor. stúkoh, prid. rad. stȗkao, prid. trp. stùčen> DEFINICIJA 1. (što) a. promijeniti površinu, oblik ili uništiti što udarcem ili udarcima (npr. udarcima čekića površinu ili ukras …   Hrvatski jezični portal

  • stući — stȗći2 svrš. <prez. stúčēm, pril. pr. stȗkāvši, prid. trp. stùčēn> DEFINICIJA reg., v. istući …   Hrvatski jezični portal

  • stepsti — stȅpsti svrš. <prez. stèpēm, pril. pr. āvši, prid. trp. stèpen> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. stući, izbiti, nabiti, namlatiti b. razbiti c. mlateći stresti [stepsti prašinu] 2. (se) stući se, nabiti se, stresti se 3. pogoditi [strašno ga je …   Hrvatski jezični portal

  • Mikša Pelegrinović — (or Michiele Pelegrinovich) (c. 1500 – 26 December 1562) was a Croatian poet from Dalmatia. Contents 1 Biography 2 Literary works 3 Works (editions) 4 References …   Wikipedia

  • nakȑcati — (što, čega, se) svrš. 〈prez. nakr̀cām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nȁkrcān〉 krcanjem dobiti željenu količinu čega (onoga što se krca) [∼ oraha; ∼ badema; ∼ lješnjaka]; stući, {{c=1}}usp. {{ref}}skȑcati{{/ref}}, {{ref}}kȑcati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìskati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. ām/ı̏štēm, imp. ìskāj/ìšti, pril. sad. ajūći/ı̏štūći, gl. im. ānje〉 reg. tražiti da se što dobije; pitati, moliti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stucati — stȕcati (što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. stȕcān> DEFINICIJA primjerenom jačinom učiniti da se smrvi ljuska (jaja, oraha, lješnjaka, badema) ETIMOLOGIJA vidi stući …   Hrvatski jezični portal

  • stuknuti — stȕknuti1 (što) svrš. <prez. ēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. stȕknuo> DEFINICIJA udariti lagano tako da napukne [stuknuti ljusku kuhanog jajeta], usp. stucati ETIMOLOGIJA vidi stući …   Hrvatski jezični portal

  • nakrcati — nakȑcati (što, čega, se) svrš. <prez. nakr̀cām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. nȁkrcān> DEFINICIJA krcanjem dobiti željenu količinu čega (onoga što se krca) [nakrcati oraha; nakrcati badema; nakrcati lješnjaka]; stući, usp. skrcati,… …   Hrvatski jezični portal

  • otući — òtūći (što) svrš. <prez. otúčem, pril. pr. òtukāvši, imp. otúci, prid. trp. otùčen> DEFINICIJA 1. udarcem odvojiti komad željeza, kamena ili kakve druge tvrde tvari 2. oštetiti metalno posuđe [otući lonac] 3. (što), v. stući (1) ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”