kȁnōnskī

kȁnōnskī
kȁnōnsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na kanon i kanone
∆ {{001f}}{{/c}}∼e knjige {{c=0}}zbirka svih biblijskih knjiga koje Crkva priznaje kao nadahnute i drži ih normom vjere; {{/c}}∼i oblik lingv. {{c=0}}osnovni oblik u kojemu su natuknice navedene u rječniku: imenice u nominativu, glagoli u infinitivu itd.; rječnički oblik; {{/c}}∼o pravo {{c=0}}skup normi kojima se određuju odnosi u Katoličkoj i Pravoslavnoj crkvi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kȁnōnski — pril. onako kako određuje kanon, prema kanonima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”