bȕkva

bȕkva
bȕkva1 ž 〈G mn -kāvā/-ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}bot. {{c=0}}a. {{001f}}listopadno stablo (Fagus sylvatica) b. {{001f}}{{/c}}mn {{c=0}}porodica dvosupnica (Fagaceae), drveće jednostavnih listova te jednospolnih i jednodomnih cvjetova (u nas rodovi: bukva, hrast, kesten) 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}osoba slabe moći shvaćanja, glupa osoba; tikvan, tupan{{/c}}
————————
bȕkva2 ž 〈G mn -kāvā/-ī〉 zool. {{c=0}}jestiva morska riba koštunjača (Boops boops) iz porodice ljuskavki; boba{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • kva — kvà interj., kvã 1. cha, ka (juoko garsas): Kvà kvà kvà seni jauni visose kertėse KlvrŽ. Tiktai kvã kvã nusikvatojo nusikvatojo Sb. Visi kva kvã kva kva su balsu KlvrŽ. Jis kvà kvà nusijuokė iš manęs Pc. Kvã kvã kvã kad nuskvatojo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kVA — 〈Zeichen für〉 Kilovoltampere * * * kVA = Kilovoltampere. * * * kVA,   Einheitenzeichen für Kilovoltampere (Voltampere). * * * kVA = Kilovoltampere …   Universal-Lexikon

 • kva — kvà išt. Var̃lės kvàksi kvà kvà kvà po lietaũs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kvȁsiti — (što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. sēći, gl. im. kvȁšēnje〉 reg. ostaviti tijesto da se kiseli, nadigne od kvasca [∼ tijesto] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvȁka — kvȁk|a ž 〈D L i, G mn kvȃkā〉 1. {{001f}}ručica na vratima uz bravu, kojom se na pritisak vrata otvaraju 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}kuka{{/ref}} 3. {{001f}}〈samo mn〉 ružan rukopis 4. {{001f}}razg. presudna pojedinost u zakonu, propisu, ugovoru… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvȁkica — ž dem. od kvaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvȁlifikaciōnī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}kvalifikacijski{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvȁlitatīvan — kvȁlitatīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na kvalitetu i kvalitet [∼na razlika] 2. {{001f}}koji vrijedi, koji je valjan, koji je dobre kakvoće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvȁlitētan — kvȁlitēt|an prid. 〈odr. tnī〉 koji ima dobre osobine, koji je dobre kvalitete [∼na roba]; izvrstan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvȁlitētno — pril. na kvalitetan način; dobro, vrsno, temeljito [raditi ∼; igrati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvȁnt — m fiz. najmanja količina energije koju neki sustav može dobiti ili izgubiti; prema kvantnoj teoriji, energija se mijenja u kvantima, a ne neprekidno ✧ {{001f}}nlat. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”