toleràntan

toleràntan
toleràntan {{c=0}}({{/c}}tolerȁntan{{c=0}}){{/c}} (∅, prema komu/čemu) prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}koji se prema komu ili čemu odnosi pomirljivo, liberalno, bez krutosti i isključivosti; pomirljiv, snošljiv, trpeljiv {{/c}}[∼ roditelj]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tolerantan — toleràntan (tolerȁntan) (Ø, prema komu/čemu) prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji se prema komu ili čemu odnosi pomirljivo, liberalno, bez krutosti i isključivosti; pomirljiv, snošljiv, trpeljiv [tolerantan roditelj] ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • netolerantan — netoleràntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji nije tolerantan; nesnošljiv, netrpeljiv ETIMOLOGIJA ne + v. tolerancija, tolerantan …   Hrvatski jezični portal

  • intolerantan — intoleràntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji teško podnosi; nesnošljiv, netrpeljiv, netolerantan [intolerantna osoba], opr. tolerantan ETIMOLOGIJA in 1 + v. tolerancija, tolerantan …   Hrvatski jezični portal

  • demokràtičan — demokràtič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji ima svojstva demokracije, koji je u demokratskom duhu [∼na rasprava] 2. {{001f}}koji uvažava drugačija mišljenja; tolerantan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekùmenskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na svu naseljenu zemlju; sveopći [∼ problem] 2. {{001f}}koji predstavlja cjelinu kršćanskih crkava; opći, općenit [∼ koncil] 3. {{001f}}koji je prožet duhom ekumenizma, sklon dogovoru, sklon dijalogu; snošljiv,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesnòšljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji nema sposobnost da prihvati drugoga (ob. o vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj mržnji) [vjerski ∼; nacionalno ∼; klasno ∼]; netrpeljiv, netolerantan, opr. snošljiv, trpeljiv, tolerantan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • netoleràntan — prid. 〈odr. tnī〉 koji nije tolerantan; nesnošljiv, netrpeljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁrlamentāran — pȁrlamentār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji je svojstven parlamentu, koji se zasniva na parlamentarizmu [∼na većina; ∼na debata; ∼na monarhija] 2. {{001f}}pren. koji je snošljiv u borbi mišljenja; koji je spreman saslušati i drugačije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅrmisīvan — pȅrmisīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji je pretjerano popustljiv, previše tolerantan, liberalan [∼ni odgoj slobodan odgoj], opr. restriktivan, represivan ✧ {{001f}}fr. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • popùstljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji je sklon popuštanju; pomirljiv, tolerantan, snošljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”