teorètičār

teorètičār
teorètičār m {{c=0}}({{/c}}teorètičārka ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji se bavi teorijom, koji uspostavlja teoriju; teoretik 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}onaj čiji stavovi i znanja nisu u skladu s praksom; apstraktan duh{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • teoretičar — teorètičār m DEFINICIJA 1. onaj koji se bavi teorijom, koji uspostavlja teoriju; teoretik 2. pren. onaj čiji stavovi i znanja nisu u skladu s praksom; apstraktan duh ETIMOLOGIJA vidi teorija …   Hrvatski jezični portal

  • Schlegel — (izg. šlégl) DEFINICIJA 1. August Wilhelm von (1767 1845), njemački pisac, estetik i teoretičar njemačkog romantizma (drama Jon, Predavanja o književnosti i umjetnosti) 2. Friedrich von (1772 1829), njemački pisac, filozof, filolog, teoretičar i… …   Hrvatski jezični portal

  • Wagner — (izg. vàgner) DEFINICIJA 1. Otto (1841 1918), austrijski arhitekt, teoretičar arhitekture, urbanist i dizajner; autor manifestnog teksta Moderna arhitektura (1896) i zgrade Poštanske štedionice u Beču (1904 1906), dvaju djela koja ocjenjuju… …   Hrvatski jezični portal

  • maoìzam — m 〈G zma〉 pol. ideol. (: Mao Ce tung/Tse tung, Mao Zedong, 1893–1976, kineski komunistički vođa i marksistički teoretičar) kineski model komunističke vlasti (1949–1976); apsolutni kult vođe, radikalna kolektivizacija i diktatura maksimalizirana u …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • marksìzam — m 〈G zma〉 (: Karl Marx, 1818–1883, njemački filozof, ekonomist i društveni teoretičar; razvio dijalektički/historijski materijalizam na osnovi Hegelove dijalektike; vodeća ličnost Prve internacionale) 1. {{001f}}pov. ideol. ekonomističko,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pràktičār — m (pràktičārka ž) onaj koji ima neposredno iskustvo u struci, koji je usmjeren na primjenu znanja [liječnik ∼], opr. teoretičar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teorètik — m 〈N mn ici〉, {{c=1}}v. {{ref}}teoretičar{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teorètičārski — pril. kao teoretičar, na način teoretičara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Škreb — Škrȅb DEFINICIJA 1. Nikola (1920 1993), hrv. biolog, bavio se razvojnom biologijom (Problemi suvremene biologije) 2. Zdenko (1904 1985), hrv. filolog, germanist, književni teoretičar moderne znanstvene metodologije (Uvod u književnost, Stilovi i… …   Hrvatski jezični portal

  • Šilobod-Bolšić — Šȉlobōd Bȏlšić, Mihajlo (1724 1787) DEFINICIJA hrv. književnik latinist, glazbeni teoretičar, svećenik; autor prve aritmetike na hrv. jeziku, u kajkavskom dijalektu (Arithmetika horvatszka); izdao uputstva o koralnome pjevanju (Fundamentum cantus …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”