sèlēnij

sèlēnij
sèlēnij {{c=0}}({{/c}}selênij{{c=0}}){{/c}} m kem. {{c=0}}element srodan sumporu (simbol Se, atomski broj 34), javlja se u nekoliko alotropskih modifikacija; koristi se u izradi fotoćelija; selen{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • selenij — sèlēnij (selȇnij) m DEFINICIJA kem. element srodan sumporu (simbol Se, atomski broj 34), javlja se u nekoliko alotropskih modifikacija; koristi se u izradi fotoćelija; selen ETIMOLOGIJA nlat. selenium ≃ grč. selḗnē: mjesec …   Hrvatski jezični portal

  • sȅlēn — m 1. {{001f}}bot., {{c=1}}v. {{ref}}celer{{/ref}} 2. {{001f}}kem. zast., {{c=1}}v. {{ref}}selenij{{/ref}} ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • selenski — sèlēnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na selen SINTAGMA selenski članak fiz. fotoelektrički članak, sastoji se od tankog sloja selena nanesenog na metalni disk i pokrivenog tankim (prozirnim) filmom zlata ili platine; koristi se u kamerama u… …   Hrvatski jezični portal

  • selen — sȅlēn m DEFINICIJA 1. bot., v. celer 2. kem. zast., v. selenij ETIMOLOGIJA grč. sélinon: peršin, celer …   Hrvatski jezični portal

  • Se — DEFINICIJA kem. simbol za element selenij …   Hrvatski jezični portal

  • halkogeni — hȁlkogēnī prid. DEFINICIJA kem. zajednički pridjev za podskupinu elemenata periodnog sustava (halkogeni elementi: kisik, sumpor, selenij, telurij i polonij), povezanih određenim zajedničkim odlikama ETIMOLOGIJA halko + gen (i) …   Hrvatski jezični portal

  • antiselenij — antisèlēnij m DEFINICIJA astron. optička pojava u atmosferi, nastaje osvijetljenošću od Mjeseca; analogna antheliju ETIMOLOGIJA anti + v. selenij …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”