sàkriti

sàkriti
sàkriti (koga, što, se) svrš. prez. -ijēm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. sakrìven/sȁkrīt〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}a. {{001f}}spremiti na mjesto za koje ne znaju drugi, skloniti od pogleda drugih b. {{001f}}učiniti da se što ne vidi, ne primijeti, ne pokaže (o osjećajima, raspoloženju) c. {{001f}}zadržati u tajnosti; zatajiti 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}naći sebi tajno sklonište b. {{001f}}postati nezamjetan, zakloniti se iza čega, iščeznuti
⃞ {{001f}}{{/c}}može (mogu) se ∼ pred kime (čime) {{c=0}}(kad se želi istaknuti velika prednost drugoga) ne mogu se nipošto usporediti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sakriti — sàkriti (skrȉti) svrš. <prez. ijēm, pril. pr. īvši, prid. trp. sakrìven/sȁkrīt> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. spremiti na mjesto za koje ne znaju drugi, skloniti od pogleda drugih b. učiniti da se što ne vidi, ne primijeti, ne pokaže (o… …   Hrvatski jezični portal

  • posakrivati — posakrívati svrš. <prez. posàkrīvām, pril. pr. āvši, prid. trp. posàkrīvān> DEFINICIJA 1. (koga, što) sakriti sve redom 2. (se) sakriti se svi redom ETIMOLOGIJA po + v. sakriti, sakrivati …   Hrvatski jezični portal

  • mı̏šjī — mı̏šj|ī prid. koji pripada mišu [∼a rupa] ∆ {{001f}}∼e uho bot., {{c=1}}v. {{ref}}mòdrica2{{/ref}} ⃞ {{001f}}∼a rupa (vrijedit će) sto dukata posl., {{c=1}}v. {{ref}}dukat ⃞{{/ref}}; sakriti se u ∼u rupu sakriti se u najskrovitiji kutak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posakrívati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. posàkrīvām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. posàkrīvān〉 1. {{001f}}(koga, što) sakriti sve redom 2. {{001f}}(se) sakriti se svi redom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skriti — skrȉti svrš. <prez. skrȉjēm, pril. pr. īvši, prid. trp. skrìven/skrȋt> DEFINICIJA v. sakriti ETIMOLOGIJA vidi sakriti …   Hrvatski jezični portal

  • sakrivati — sakrívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. sàkrīvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sakriti ETIMOLOGIJA vidi sakriti …   Hrvatski jezični portal

  • mišji — mȉšjī prid. DEFINICIJA koji pripada mišu [mišja rupa] SINTAGMA mišje uho bot., v. modrica FRAZEOLOGIJA mišja rupa (vrijedit će) sto dukata posl., v. dukat ; sakriti se u mišju rupu sakriti se u najskrovitiji kutak ETIMOLOGIJA vidi …   Hrvatski jezični portal

  • eskamotirati — eskamotírati dv. <prez. eskamòtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) neprimjetno vješto sakriti/sakrivati, (u)činiti da što nestane, (u)krasti [eskamotirati veliki kapital] 2. (Ø) meton. baviti se… …   Hrvatski jezični portal

  • djȅlo — djȅl|o sr 〈G mn djêlā〉 1. {{001f}}rezultat ili proizvod rada [dobro ∼o] 2. {{001f}}pravn. ono što je počinjeno, učinjeno; čin [krivično ∼o] 3. {{001f}}znatan duhovni proizvod, plod čovjekova duha veće važnosti i opsega, duhovna kreacija velike… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùkat — m 〈G mn dȕkātā〉 1. {{001f}}pov. jedinica novca 2. {{001f}}mletački zlatnik; cekin 3. {{001f}}stari talijanski srebrni novac ⃞ {{001f}}da ∼e kakiš (sereš vulg.) ništa ne vrijedi ma što dobro učinio, ma kakva valjana ili vrijedna djela učinio ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”