sudiònīk

sudiònīk
sudiònīk m {{c=0}}({{/c}}sudiònica ž{{c=0}}){{/c}} 〈G sudioníka, N mn sudioníci〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji sudjeluje u čemu 2. {{001f}}onaj koji ima u čemu udjela{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sudionik — sudiònīk m <G sudioníka, N mn sudioníci> DEFINICIJA 1. koji sudjeluje u čemu; suučesnik, učesnik 2. koji ima u čemu udjela ETIMOLOGIJA vidi sudjelovati …   Hrvatski jezični portal

  • simbióza — ž 1. {{001f}}biol. interakcija, trajna ili povremena životna zajednica dvaju organizama koji pripadaju različitim vrstama a. {{001f}}kod koje oba sudionika imaju koristi; mutualizam (bakterije koje razgrađuju hranu u crijevima) b. {{001f}}kod… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àktēr — m 〈G aktéra〉 1. {{001f}}sudionik u nekom događaju, onaj koji ima udjela u nekoj radnji ili akciji, (su)učesnik, sudionik, čimbenik 2. {{001f}}glumac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simbioza — simbióza ž DEFINICIJA 1. biol. interakcija, trajna ili povremena životna zajednica dvaju organizama koji pripadaju različitim vrstama a. kod koje oba sudionika imaju koristi; mutualizam (bakterije koje razgrađuju hranu u crijevima) b. kod koje… …   Hrvatski jezični portal

  • angažírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. angàžīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) primiti/primati, uzeti/uzimati u posao ili službu po ugovoru, sklopiti/sklapati angažman, zadobiti koga za što, pokrenuti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bòrilac — m 〈G ioca, V ioče, N mn ioci〉 1. {{001f}}arh., {{c=1}}v. {{ref}}borac{{/ref}} 2. {{001f}}sudionik u borilačkom sportu (hrvanju, boksu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekàbrist — m pov. sudionik ustanka 1825. u carskoj Rusiji što su ga plemići podigli protiv cara Nikolaja I ✧ {{001f}}rus …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekàdent — (dekadȅnt) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}onaj koji je sudionik dekadencije (2) 2. {{001f}}knjiš. pasivan, umoran, bezvoljan čovjek koji bježi od stvarnosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • delegácija — ž 1. {{001f}}opunomoćeno zastupništvo države, državnog organa, organizacije koje posjećuje sličan organ ili je sudionik multilateralnog sastanka; deputacija, poslanstvo, izaslanstvo 2. {{001f}}pravn. akt prenošenja vlasti na drugi organ ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • diònīk — m 〈G dioníka, V īče, N mn dioníci, G dioníkā〉 onaj koji ima udjela u čemu; sudionik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”